Kurumsal

GİRİŞ

 

Bu belge, Türk Milli Eğitiminin hedefleri doğrultusunda hizmet veren ve akademik başarılarını sürekli olarak yükseltmeye çalışan özel okulların aynı zamanda birer ticari kuruluş olarak ekonomik yapılarını korumalarına ve birbirleri ile iyi ilişkiler kurmalarına olanak sağlayacak genel ilkeleri özetler.

Bu belge gücünü, gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların yüceliği, inancı her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.

Türkiye Özel Okullar Birliği üyeleri; kendileri ve kuruluşları ile topluma, öğrencilerine, velilerine, çalışanlara ve diğer kurumlara karşı tüm eylem ve işlemlerinde iş ahlakı genel ilkelerine uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesine çalışır.

 

AMAÇLAR

 1. Özel okulların Türk Milli Eğitiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda daha iyi hizmet vermelerine katkıda bulunmak,
 2. Özel okullar arasında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine yardımcı olmak,
 3. İş ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek,
 4. Özel okullar arasında iş ahlakı ilkelerine uyulmasının, sektörün tümünün gelişmesine olanak sağlayacağı ve kamuoyunda özel okulculuğun tümüne duyulan güvenin artacağı bilincinin yerleştirilmesi.

 

GENEL İLKELER

 

A.DÜRÜSTLÜK

 1. Özel okullar; onurlu ve dürüst davranış kuralları çerçevesinde birbirleri ile sevgi, saygı ve iş birliği içinde olur.
 2. Özel okullar; gerek verdikleri eğitim ve öğretim gerekse ticari ve mali konularda kendileri ya da diğer kurumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yapmaz, aldatıcı davranışlarda bulunmaz.
 3. Özel okul sektörünün veya kurumların zarar görmemesi için gizli tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmaz.
 4. Özel okullar, verdikleri hizmetin sorumluluğunu taşır. Verilen hizmetin kullanılması esnasında doğan zararların giderilmesi için gereken yapılır.

 

B.HUKUKA SAYGI

Özel okullar tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadır.

Bu kapsamda

 1. Yasaların öngördüğü tüm yükümlülükleri yerine getirir.
 2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz; yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermez.
 3. Yasaları ve dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmez.

 

C.ÇALIŞMA ORTAMI, ÇALIŞANLAR, ÖĞRETMEN ALIMLARI

 1. Özel okullar çalışanlarıyla olan ilişkilerinde dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama; kişiliklerine saygı duyma; yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama; kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyar.
 2. Öğretmen görevlendirmeleri 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve İş Kanunu hükümlerine göre yapılır.
 3. Aynı öğretim yılı için iki kurumla birden yasal sözleşme yapan çalışanlar hakkında hukuki yollara başvurulur.
 4. Özel okullar, çalışanlarının tüm yasal haklarını tam olarak ve zamanında verir.
 5. Özel okullarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler; kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte özel okullar ilkelerine aykırı davranışta bulunmaz.

 

D. ÖĞRENCİ ALIMLARI

 1. Özel okullar, ilan ettikleri ücretlere ve kurum yönetmeliklerine uygun öğrenci kayıt ve kabulü yapar.
 2. Özel okullar, bir sonraki öğretim yılı için ara sınıflarına nakil alabilecekleri öğrenci sayılarını ve belirlenen kontenjandan fazla başvuru olduğu takdirde sıralama sınavlarını yapacakları tarihleri ilan edebilir.
 3. Okul öncesi eğitim kurumu olan özel okullar ilköğretim okullarının birinci sınıf kontenjanlarını bağımsız anaokullarından gelecek öğrencilere de hak tanıyacak şekilde ayarlar.

 

E. İLAN, REKLAM, TANITIM

 1. Özel okullar, tanıtım amaçlı reklam ve duyurularında sadece kendi olumlu yönlerini kullanır. Bu tip reklam ya da duyurularda diğer kurumlarla kıyaslama yapmaz. Eğitim ve öğretimin genel felsefesine aykırı düşecek ve özel okulculuğun imajına zarar verecek şekilde tanıtım yapılamaz. Reklam ve tanıtımlarda kamuya açık bilgiler kısmi olarak alınarak veya çarpıtılarak kullanılamaz. Özel okullar kurumlarında var olmayan olanak veya hizmetleri var gibi göstererek kamuoyunu ve velilerini aldatmaz, yerine getiremeyecekleri vaatlerde bulunmaz.
 2. Resmi ilan ve duyurular, kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılır. Bu tip ilanlarda sunulan bilgiler gayet açık ve tam olarak anlaşılabilir biçimde sunulmalıdır.
 3. Özel okullar reklam, ilan, afiş ve duyurularını yaparken bir diğer kurumu rahatsız etmemeye ve centilmenlik sınırlarını aşmamaya dikkat eder. Kurumlar bir başka kurumun ilan, reklam ya da duyurusunu engelleyecek ya da bu tanıtıma zarar verecek davranışlarda bulunmaz.

 

UYGULAMA

Birliğin üyeleri Yönetim Kurulunca oluşturulan, komisyon tarafından saptanan ve yukarıda belirtilen “Özel Okullar İlkeleri” ne uymayı taahhüt ederler. (Tüzüğün ilgili maddesi)

Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, diğer üyeler doğrudan Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruları uygun gördüğü takdirde, Haysiyet Divanına sevk eder.

Haysiyet Divanı, sevk edilen üye ile ilgili gerekli tüm incelemeleri yapar; gerek görürse tarafları dinler ve tüzüğün ilgili maddesine göre karara varır. (Üyeliğin sona ermesi veya üyeliğin askıya alınması)